Obchodné podmienky

1. Kontaktné údaje

Adolf Nytra
Sídlo: Radniční 2, Frýdek-Místek 73801
Miesto podnikania: K Nemocnici 2122/61, Nový Jičín 74101
IČ spoločnosti: 47864834, DIČ: CZ5412180606
Podnikanie na základe obchodného osvedčenia vydaného ŽU v Novém Jičíně.
Telefón: 556709998, 603496390, e-mail: anytra@anytra.cz

2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvedenej predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. a poplatkov, s výnimkou nákladov na dodanie tovaru. Predávajúci nevyžaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby. Fotografie uvedené na webovej lokalite obchodu zodpovedajú predanej položke, ale nastavenia monitora môžu byť skreslené iba farbami.

3. Dodanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní po potvrdení objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať tovar čo najskôr po obdržaní.

Ceny za dopravu nájdete po dokončení objednávky.

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený objednávku pred dodaním tovaru kedykoľvek bezplatne zrušiť.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí zákazník o svojom odstúpení od zmluvy informovať Adolf Nytra, K Nemocnici 2122/61, Nový Jičín 74101, telefón: 556709998, 603496390, e-mail: anytra@anytra.cz formou jednostranného právneho rokovaní (napr . listom, faxom alebo e-mailom).

Tovar pošlite na vlastné náklady vami zvoleným dopravcom, balíček zašlite na adresu:

Adolf Nytra, K Nemocnici 2122/61, Nový Jičín 74101 Česká Republika

BALÍČEK NEPREDKLADAJTE NA DOBIERKU, nebude prevzatý a vráti sa vám späť.

Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie uvedie kupujúci v odstúpení dátum alebo číslo objednávky alebo faktúry a bankové spojenie.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, keď došlo oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od kupujúceho dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania kupujúcim, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaného predávajúcim). Platbu predávajúci vráti až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže kupujúci, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu škody a započítať ho na vrátenú čiastku.

5. Právna zodpovednosť predávajúceho (za dodržanie dodaného tovaru s kúpnou zmluvou a za vady, ku ktorým došlo počas záručnej doby)

Kvalita počas prevzatia

Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nesúhlasil i sa oprávnene očakávanými vlastnosťami, nevyhovuje obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je úplný, nezodpovedá deklarovanému množstvu, veľkosti alebo kvalite, ktoré nezodpovedajú iným právnym, zmluvným alebo dokonca predzmluvným parametrom), ide o vady tovaru, za ktorý je predávajúci zodpovedný.

Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru už existovala v čase prevzatia tovaru.

Predávajúci nie je povinný vyhovieť nároku kupujúceho, ak preukáže, že kupujúci ho poznal alebo spôsobil pred prevzatím vady tovaru.

Zákonné práva na vady:

Predávajúci je zodpovedný za vady vzniknuté po obdržaní tovaru v 12-mesačnej záručnej lehote, pokiaľ nie je v priloženom letáku uvedené inak.

Vady vzniknuté po prijatí tovaru sú:
Chyby materiálu.
Chyby pri výrobe výrobku.

V tejto lehote môže Kupujúci uplatniť nárok podľa vlastného výberu a podľa uváženia predávajúceho bez ohľadu na to, či je vada odnímateľná alebo neriešiteľná):

odstránenie vady doručením novej veci bez vady

voľné odstránenie závady opravou

primeraná zľava z kúpnej ceny

vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

Ak dôjde k odnímateľnej vade po opakovanom oprave (tretia sťažnosť na tú istú vadu alebo štvrtú pre rôzne vady) alebo tovar má väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), kupujúci môže uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmeny tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady vyplývajúce z bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie a spôsobu ošetrenia. Informácie o správnej údržbe tovaru sú uvedené na každom výrobku.

V prípade, že výrobok vyčistí alebo ošetrí tretia strana (napr. čistiarne), predávajúci nenesie zodpovednosť za spôsobené vadu alebo škodu, ale tretia strana podľa svojich ustanovení sťažnosti.

6. Vybavovanie sťažnosti

Kupujúci je povinný podať sťažnosť predávajúcemu alebo osobe určenej na opravu bez zbytočného odkladu z odhalenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by poskytnúť svoje kontaktné údaje, opis vady a žiadosť o spôsob vybavovania sťažnosti.

Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o tom, aké právo si zvolil pri nahlásenie vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu vady, čo sa ukáže byť neriešiteľné.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od odovzdania/dodania tovaru predávajúcemu alebo na miesto určené na opravu. Tovar by mal byť počas prepravy zabalený do príslušného obalu a takým spôsobom, aby ho nepoškodil, mal by byť čistý, úplný a nedistizovaný.

Predávajúci je povinný bezodkladne rozhodnúť o reklamácii alebo o skutočnosti, že na rozhodnutie je potrebné odborné posúdenie. Predávajúci urovná reklamáciu, vrátane odstránenia vady, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní po jej podaní, pokiaľ sa písomne nedohodnú s kupujúcim na dlhšiu dobu.

Ak predávajúci odmietne odstrániť vadu položky, môže kupujúci požiadať o primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka kvality sa predlžuje o obdobie od podania sťažnosti po jej spracovanie alebo dovtedy, kým kupujúci nebol povinný vybrať položku.

Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o urovnaní reklamácie podľa jeho žiadosti e-mailovou správou, SMS alebo listom.

V prípade oprávnenej pohľadávky je kupujúcemu kompenzovaný účelne vzniknuté náklady na dopravu. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci nárok na náhradu nákladov na dopravu.

Kupujúci je povinný doručiť reklamáciu iba Spoločnosti Adolf Nytra, K Nemocnice 2122/61, 74101 Nový Jičín.

7. Ochrana osobných údajov

Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov poskytnutých na účely plnenia predmetu zmluvy.

Identifikácia a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť: Adolf Nytra
Sídlo: Na Závodí 61, 73925 Sviadnov
Identifikačné číslo spoločnosti: 47864834
IČ DPH: CZ 5412180609
Telefón: 603531362
E-mail:anytra@anytra.cz
Kontaktná adresa: Adolf Nytra, K Nemocnice 2122/61, 74101 Nový Jičín.

Účel spracovania, rozsahu osobných údajov a právneho základu pre spracúvanie

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zabezpečenie stiahnutia a dodania tovaru) a možného riešenia práv na chybné plnenie (sťažnosti), ktoré správca spracuje a uloží v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej len "gdpr"), jeho osobnými údajmi v tomto rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo (prípadne doplnené o iné údaje, ktoré sa majú spracovať – platobné údaje na p.).

Právny základ pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. článok 1, odsek 1, písmeno b) b) PLNENIE ZMLUVY, ktorej je kupujúci zmluvnou stranou, gdpr.

Kategórie príjemcov/príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho iným subjektom, ako sú tieto spracovateľmi:
a zmluvnému dopravcovi zvolenému kupujúcim na objednávkovom formulári je na účely dodania tovaru k dispozícii zoznam dopravcov, pričom údaje sa poskytujú v tomto rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
b prevádzkovateľ portálu Heureka.cz na generovanie a zaslanie dotazníkov spokojnosti pri nákupe v rámci programu Overení zákazníci, do ktorého sa internetový obchod zúčastňuje. Právnym základom pre spracovanie v tomto prípade je v súlade s článkom 6 ods. článok 1, odsek 1, písmeno b) f) LEGITÍMNY ZÁUJEM SPRÁVCU GDPR, ktorý spočíva v určení spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zaslanie dotazníkov sa vzťahuje na všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli posielať komerčné oznámenia v zmysle § 7 ods. 3 zákona o určitých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Z.z.) a uskutočňuje sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený používať e-mailovú adresu prenášanú výlučne na účely generovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programu overeného zákazníkmi, ktorí sú tu k dispozícii: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Kupujúci môže kedykoľvek vzniesť námietku odmietnutím iných dotazníkov pomocou odkazu v e-mailovom dotazníku. V prípade námietky nebude dotazník zaslaný kupujúcemu.

Doba skladovania

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje počas obdobia potrebného na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a dodanie tovaru) a počas obdobia zákonnej záruky (24 mesiacov od prijatia tovaru) alebo počas obdobia poskytnutej zmluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že správca je povinný podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Z.z.), povinnosť viesť účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov, ktoré sa začínajú na konci účtovného obdobia, na ktoré sa vzťahujú (t. j. ak si tovar kúpite počas roka 2018, faktúra sa musí uchovávať do konca roka 2023). Správca je tiež povinný podľa § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Z. z.) uchovávať faktúru po dobu 3 rokov od konca daňového roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (t. j. ak si tovar kúpite počas roka 2018, faktúra sa musí uchovávať na daňové účely do konca roka 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

PRE PLATITEĽOV DPH:

Kupujúci tiež berie na vedomie, že správca je podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Z. z.) povinný uchovávať daňové doklady 10 rokov od konca daňového roka, v ktorom sa transakcia uskutočnila (t. j. ak tovar nakupujete počas roka 2018, faktúra sa musí uchovávať do konca roka 2028). Daňový doklad obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho v súvislosti s osobnými údajmi

Kupujúci ďalej uznáva, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má Kupujúci právo:
a) prístup k osobným údajom pozostávajúcim z práva získať potvrdenie od prevádzkovateľa, či sa spracúvajú alebo nespracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak áno, má právo na prístup k takýmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
b) kupujúci má právo vyplniť neúplné osobné údaje, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR, na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, s prihliadnutím na účely spracovania;
c vymazanie ("právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje týkajúce sa kupujúceho, len čo už nie sú potrebné na účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak, pokiaľ nie je uvedený iný právny dôvod na ich ďalšie spracovanie;
d) obmedziť spracúvanie osobných údajov v prípadoch vymedzených v článku 18 GDPR;
e prenosnosť údajov podľa podmienok článku 20 gdpr;
f) namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 gdpr.

Správca poskytne Kupujúcemu na požiadanie informácie o opatreniach prijatých v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je dozorným orgánom v tejto oblasti, a podať mu sťažnosť.

8. Riešenie sporov

Spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) právo na mimosúdne urovnanie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb. Česká obchodná inšpekčná spoločnosť je subjekt oprávnený vykonávať mimosúdne riešenie sporov. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.coi.cz.

Mimosúdne urovnanie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na žiadosť spotrebiteľa a len v prípade, že spor nebol vyriešený priamo s predávajúcim. Žiadosť možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho po prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo iniciovať mimosúdne urovnanie sporu online prostredníctvom platformy RSO, ktorá je k dispozícii na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci môže tiež kontaktovať dTest, o.p.s. prostredníctvom www.dtest.cz/poradna alebo zavolaním na číslo 299 149 009 o radu o ich právach spotrebiteľov.

Vykonáva sa dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) (www.coi.cz).

Český úrad pre obchodnú inšpekciu so sídlom v Štěpánskej 567/15, 120 00 Praha 2, Id. č.: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma na riešenie sporov online nachádzajúca sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr môže byť použitá na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

9. Ostatné

Na účely týchto podmienok, kupujúci znamená spotrebiteľa, ktorý na rozdiel od predávajúceho, nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v nezávislom výkone svojho povolania pri uzatváraní a plnení zmluvy.

Na účely týchto Podmienok predávajúci znamená podnikateľa, ktorý na rozdiel od kupujúceho koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v nezávislom výkone svojej profesie pri uzatváraní a plnení zmluvy.

Ostatné záležitosti, ktoré tu nie sú uvedené, sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z.z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Z.z.) a inými právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

Zmluva a súvisiace otázky sa riadia českým právom.

Zmeny Podmienok v nevzájomne dohodnutej písomnej forme sú vylúčené.

Zmluvné podmienky sa uplatňujú od 1. 1. 2020.