Reklamácia

Zákonná zodpovednosť predávajúceho (za dodržanie dodaného tovaru s kúpnou zmluvou a za vady, ku ktorým došlo počas záručnej doby)

Akosť počas prevzatia

Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nesúhlasil i sa oprávnene očakávanými vlastnosťami, nevyhovuje obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je úplný, nezodpovedá deklarovanému množstvu, veľkosti alebo kvalite, ktoré nezodpovedajú iným právnym, zmluvným alebo dokonca predzmluvným parametrom), ide o vady tovaru, za ktorý je predávajúci zodpovedný.

Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru už existovala v čase prevzatia tovaru.

Predávajúci nie je povinný vyhovieť nároku kupujúceho, ak preukáže, že kupujúci ho poznal alebo spôsobil pred prevzatím vady tovaru.

Zákonné práva na vady

Predávajúci je zodpovedný za vady vzniknuté po obdržaní tovaru v 12-mesačnej záručnej lehote, pokiaľ nie je v priloženom letáku uvedené inak.

Vady vzniknuté po prijatí tovaru sú:
Chyby materiálu.
Chyby pri výrobe výrobku.

V tejto lehote môže Kupujúci uplatniť nárok podľa vlastného výberu a podľa uváženia predávajúceho bez ohľadu na to, či je vada odnímateľná alebo neriešiteľná):

odstránenie vady doručením novej veci bez vady

voľné odstránenie závady opravou

primeraná zľava z kúpnej ceny

vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

Ak dôjde k odnímateľnej vade po opakovanom oprave (tretia sťažnosť na tú istú vadu alebo štvrtú pre rôzne vady) alebo tovar má väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), kupujúci môže uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmeny tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady vyplývajúce z bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie a spôsobu ošetrenia. Informácie o správnej údržbe tovaru sú uvedené na každom výrobku.

V prípade, že výrobok vyčistí alebo ošetrí tretia strana (napr. čistiarne), predávajúci nenesie zodpovednosť za spôsobené vadu alebo škodu, ale tretia strana podľa svojich ustanovení sťažnosti.

Vybavovanie reklamácie

Kupujúci je povinný podať sťažnosť predávajúcemu alebo osobe určenej na opravu bez zbytočného odkladu z odhalenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by poskytnúť svoje kontaktné údaje, opis vady a žiadosť o spôsob vybavovania sťažnosti.

Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o tom, aké právo si zvolil pri nahlásenie vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu vady, čo sa ukáže byť neriešiteľné.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od odovzdania/dodania tovaru predávajúcemu alebo na miesto určené na opravu. Tovar by mal byť počas prepravy zabalený do príslušného obalu a takým spôsobom, aby ho nepoškodil, mal by byť čistý, úplný a nedistizovaný.

Predávajúci je povinný bezodkladne rozhodnúť o reklamácii alebo o skutočnosti, že na rozhodnutie je potrebné odborné posúdenie. Predávajúci urovná reklamáciu, vrátane odstránenia vady, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní po jej podaní, pokiaľ sa písomne nedohodnú s kupujúcim na dlhšiu dobu.

Ak predávajúci odmietne odstrániť vadu položky, môže kupujúci požiadať o primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka kvality sa predlžuje o obdobie od podania sťažnosti po jej spracovanie alebo dovtedy, kým kupujúci nebol povinný vybrať položku.

Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o urovnaní reklamácie podľa jeho žiadosti e-mailovou správou, SMS alebo listom.

V prípade oprávnenej pohľadávky je kupujúcemu kompenzovaný účelne vzniknuté náklady na dopravu. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci nárok na náhradu nákladov na dopravu.

Kupujúci je povinný doručiť reklamáciu iba Spoločnosti Adolf Nytra, K Nemocnice 2122/61, 74101 Nový Jičín.