Spracovanie osobných údajov

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

Identifikačné a kontaktné údaje správca:

Spoločnosť: Adolf Nytra
Adresa: Radniční 2, Frýdek-Místek 73801
IČO: 47864834
DIČ: CZ 5412180609
Telefón: 603531362
E-mail: anytra@anytra.cz
Kontaktná adresa: Adolf Nytra, K Nemocnici 2122/61, 74101 Nový Jičín, Česká Republika

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenie a doručenie tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamácií) správcu spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo (prípadne doplniť ďalšie údaje, ktoré sa budú spracovávať - ​​platobné údaje atp. ).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenia zmluvy, ktorej členom je kupujúci.

Kategórie príjemcov / príjemcovi osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom než nasledujúcim spracovateľom:


a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný tu, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
b) prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), A je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných tu: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.

Doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej záruky zmluvné.

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.), Povinnosť uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2023). Správca má tiež povinnosť vyplývajúca z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) Uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiace s faktúrou (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra na účely daňového konania uchovaná do konca roka 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

PRE PRÍKAZCU DPH:

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.) Povinnosť uschovávať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli plnené (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:
a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení článku 16 GDPR;
c) na výmaz ( "právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, ak už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, ak nie je daný iný zákonný dôvod na ich ďalšie spracovanie ;
d) na obmedzenie spracovanie osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
e) na prenosnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
f) namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.